Garanti

Mill tilbyr forbrukere 8 års produktgaranti for Mill varmepumper fra kjøpsdatoen der produktet ble kjøpt av en forbruker (gjelder ikke installasjon). For bedriftskunder vil en garantiperiode på 5 år gjelde (gjelder i tilfeller der sluttbruker er en bedrift).

For å kvalifisere for den utvidede garantien på 8 år, må en produktservice av en autorisert serviceagent utføres minimum annethvert år.

Dokumentasjon av tjenesten må kunne
fremvises på forespørsel. En produktservice må inneholde følgende handlinger som et minimum for at garantien skal
være gyldig:

1. Rengjør innsiden av innendørs- og utendørsenheten med sitrusvask.
2. Måling av trykk og temperatur.
3. Direkte elektronisk lekkasjesøking. 

 

I tillegg til produktservice må brukeren rengjøre forfilteret regelmessig for å sikre produktets
ytelse og forlenge produktets levetid.

Denne garantien gir kunden rett til, etter Mills rimelige skjønn, enten reparasjon, erstatning
av et defekt produkt, eller alternativt refusjon.

Garantien dekker kun mangler som stammer fra Mill. Kunden vil derfor ikke ha et gyldig
garantikrav dersom mangelen er et resultat av forhold som følgende:

 • Uaktsom bruk, misbruk, forsømmelse eller uforsiktig bruk av produktet som ikke er i
  samsvar med bruksanvisningen for Mill.
 • Defekter forårsaket av transport pådratt utenfor Mills ansvar.
 • Normal slitasje, inkludert deler som kan slites over tid som for eksempel batterier til
  fjernkontroller (hvis aktuelt), filtre, rør og lamper for utendørs oppvarming etc.
 • Skade på grunn av bruk som ikke er i samsvar med merkeeffekt og Hz.
 • Skade forårsaket av utilstrekkelig produktvedlikehold.
 • Skade fra strømbrudd, strømstøt og/eller vær.
 • Skade som følge av installasjon eller montering av produktet som ikke er i samsvar
  med bruksanvisningen for Mill.
 • Bruk av deler og tilbehør, dvs. filter, som ikke er offisielle Mill-sertifiserte komponenter.
 • Reparasjoner eller endringer utført av andre enn Mill eller dets autoriserte agenter.
 • Mindre avvik fra oppgitt kvalitet som er uvesentlige for produktets verdi og forsvarlighet
  eller avvik som kunden med rimelighet kunne forvente.
 • Enheter som brukes med tredjeparts programvare eller utstyr.
 • Problemer med programvare og tilkobling på grunn av lokale begrensninger for
  tilgang til skytjenestene våre.
 • Problemer med programvare og tilkobling på grunn av ikke-støttede tredjepartsenheter.
 • Nedetid for app eller sky/nettjeneste faller ikke inn under garantien.
 

Kravprosess / nødvendig dokumentasjon

 1. Kontakt den autoriserte Mill-forhandleren der du kjøpte produktet. Ta med den orig-
  inale kvitteringen for kjøpet, serienummeret på produktet og det defekte produktet.
 2. Mill forhandleren tester produktet og vurderer om kravet dekkes av garantien.
 3. Hvis kravet dekkes av garantien, bestemmer den autoriserte Mill-forhandleren, i
  samsvar med instruksjoner fra Mill og basert på forbrukerlovgivningen, om produk-
  tet skal repareres, erstattes eller refunderes.